Board of directors photo

Annual Meeting for 2021

The current SUMA FCU Board of Directors

The SUMA Federal Credit Union Annual Meeting - held April 9th, 2022.

ПОВІДОМЛЕННЯ
Повідомляємо Шановних Членів, що Звичайні Річні Загальні Збори нашої Федеральної Кредитової Кооперативи СУМА відбудуться в суботу, 9 квітня 2022 року, в 10-ій годині ранку в залі Дому СУМА,
301 Palisade Ave., Йонкерс, Н.Й. за таким порядком нарад:

1. Відкриття Зборів і ствердження правосильности.
2. Відчитання і прийняття протоколу з останніх Загальних Зборів.
3. Звідомлення: Дирекції, Кредитової і Контрольної Комісії.
4. Дискусія над звітами.
5. Прийняття звітів до відома Загальними Зборами.
6. Привіти.
7. Вибір членів Дирекції і Комісій на місце уступаючих.
8. Внески і побажання.
9. Закриття Загальних Зборів.
Згідно із статутом Кооперативи, члени організації беруть участь у Загальних Зборах через відпоручників з письмовою повновластю, за підписом голови, зглядно заступника і секретаря.
У разі вiдсутностi неoбхiдної кількостi членів на проголошений час, Загальні Збори відбудуться на 15 хвилин пізніше, незалежнo вiд кількoстi присутніх членів.

З кооперативним привітом

За Дирекцію Фед. Кред. Кооперативи СУМА:
Андрій Горбачевський - голова Дирекції
Любомир Щур - секретар

SUMA (YONKERS) FEDREAL CREDIT UNION ANNUAL MEETING will be held 10:00 A.M., SATURDAY, APRIL 9, 2022 at the Ukrainian Youth Center 301 Palisade Ave., Yonkers, N.Y.

AGENDA
1. Call to Order.
2. Reading of the Minutes of the Last Annual Meeting.
3. Report of the Board of Directors and Committees.
4. Questions and Discussions on Reports.
5. Acceptance of Reports.
6. Greetings.
7. Elections.
8. New Business.
9. Adjournment.

Andrew Horbachevsky - Chairman of the Board of Directors
Lubomyr Shchur - Secretary

УВАГА!
Цього року закінчують свою каденцію:
Дирекція: Орест Козіцькій, Ігор Макаренко, Стефан Шульган.

Кредитова Комісія: Мирон Дашко, Христина Дідик-Скальській, Марко Павлічко.

Побажання і пропозиції до Номінаційної Комісії можна пересилати на адресу Федеральної Кредитової Кооперативи СУМА з допискою “Номінаційна Комісія”.

Please note!
The following members are ending their term:
Board of Directors: Orest Kozicky, Ihor Makarenko, Stephen Szulhan.

Credit Committee: Myron Daszko, Kristine Didyk-Skalski, Mark Pawliczko

photo of Andrij - SUMA Board Chairman


СПІЛЬНИЙ ЗВІТ ПРЕЗИДЕНТА ТА ГОЛОВИ ДИРЕКЦІЇ

Від імені Ради Директорів та керівництва ми раді повідомити, що Федеральна Кредитна Спілка СУМА показала чудові результати у 2021 році, незважаючи на численні виклики, з якими стикається нація та світ. Незважаючи на те, що пандемія послабшала, еволюційні варіанти COVID-19 заставляли Кредитну Спілку продовжувати виконувати рекомендації Федерального Центру Контролю та Профілактики Захворювань (CDC) і Департаменту Охорони Здоров’я штату Нью-Йорк, включаючи ті, що регулюють соціальні фізичні контакти. У ці нестабільні часи наші віддані співробітники змогли подолати ці перешкоди і продовжували надавати виняткові послуги для задоволення потреб наших членів.

У 2021 році у Сполучених Штатах спостерігався сплеск інфляції, і, незважаючи на ранні заяви Федеральної Резервної Системи про те, що ці тенденції є тимчасовими, зростання цін на бензин, продукти харчування та інші товари свідчить про те, що проблема інфляції, безумовно, не буде швидко вирішена, і що ми повинні підготуватися до підвищення процентних ставок. Активи СУМА зросли на 7.3% до $413 мільйонів доларів, оскільки заощадження також зросли на 7%, що відображає збільшення депозитів у кредитних спілках і банках по всій країні в результаті збільшення індивідуальних заощаджень, частково пов’язаних з видачею державних чеків допомоги. СУМА збільшила кількість членів більш ніж на 10% до 7,214. Ми також раді повідомити, що у 2021 році СУМА змогла пожертвувати понад $300,000 доларів США різним благодійним організаціям, і ми пишаємося тим, що знову взяли участь у грантовій програмі Федерального Банку Нью-Йорка для відновлення малого бізнесу та житлових позик та надання допомоги деяким некомерційним організаціям у нашій громаді із-за пандемії COVID-19.

У 2021 році ми розширили можливості для членства, вітаючи Українську Католицьку Церкву Святого Архангела Михаїла як додаткового спонсора СУМА. Щиро дякуємо Преосвященному Кирилу Ангелову, пастору, за його сприяння у здійсненні цього та щире запрошення всіх парафіян долучитися до благ нашої кредитної родини.

У квітні кредитна спілка заснувала нову посаду – виконавчого віце-президента з управління, планування та розвитку та найняла на цю посаду довгострокового члена правління Андрія Бурчака. Пан Бурчак привніс свіжі підходи з приватного сектору. Партнерство його досвіду та досвіду з талантами та баченням нашого віце-президента з технологій та інновацій Юрія Фізера разом із його вмілим персоналом сприяє інноваціям у нашій діяльності. Незважаючи на труднощі, пов’язані з глобальною пандемією, їм вдалося бути дуже продуктивними, впроваджуючи онлайн-додатки, систему подачі заявок на позики онлайн, щотижневий інформаційний бюлетень з кібербезпеки та інформаційну веб-сторінку з кібербезпеки, платіжну систему Zelle®, яка працює в режимі реального часу, додаток Autobooks® для швидкого виставлення рахунків і збору платежів для малого бізнесу та приватних осіб, покращений ​​доступ до електронних документів у мобільному додатку та онлайн, автоматичне налаштування рахунків для прийому мобільних депозитів, можливість оплати лише основного тіла кредиту, яка тепер доступна для онлайн- та мобільного банкінгу, і створення фінансово обґрунтованої ефективності для наших операцій. Наш І.Т. відділ, яким керує Барбара Куземчак, протягом року здійснив значні оновлення обладнання, програмного забезпечення та систем, які тепер забезпечують швидші та ще безпечніші транзакції для наших членів та співробітників. Вона також сумлінно та надзвичайно старанно керувала системами забезпечення захисту і непроникності усіх наших систем від будь-яких небажаних атак або шкідливих програм.

У нашому кредитному відділі також відбулися деякі зміни, оскільки Марк Павлічко, досвідчений ветеран із понад 30-річним досвідом банківської діяльності у сфері комерційного кредитування, взяв під своє керівництво посаду директора відділу позик, а багатолітній директор цього відділу Славко Гац вийшов на пенсію, хоча ще продовжує працювати у якості нашого консультанта. Крім того, до кредитного відділу було додано двох нових штатних співробітників, щоб забезпечити швидку обробку споживчих кредитів та іпотеку, що є основою доходу нашої кредитної спілки.

Як завжди, ми висловлюємо глибоку вдячність нашим співробітникам за їх професіоналізм і відданість служінню нашим членам. Ми також дякуємо вам, наші члени, за вашу постійну довіру, оскільки ми працюємо над наданням фінансових продуктів і послуг, які відповідають вашим потребам та потребам ваших сімей, а також задля підтримки нашої спільноти. Ми і надалі продовжуватимемо служіння вам і сподіваємося на безпечний та успішний наступний рік.

Роман Кoзiцький - Президент та Виконавчий Директор

Андрій Горбачевський - Голова Ради Директорів


photo of Roman - SUMA President/CEO

JOINT REPORT OF THE PRESIDENT and CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS

On behalf of the Board of Directors and Management, we are happy to report that SUMA Federal Credit Union enjoyed a solid performance in 2021 despite the many challenges faced by the nation and the world.  Although the pandemic was waning, evolving variants of COVID-19 required the credit union to enforce Federal CDC and Statewide Department of Health guidelines, including those governing personal contact.  Through these uncertain times, our dedicated staff was able to handle these hurdles and continued to provide exceptional service in meeting the needs of our members.

In 2021, the United States experienced upticks in inflation, and despite the early statements from the Federal Reserve that these trends were transitory, increases in gasoline, groceries and other commodities indicate that the inflation problem will certainly not be quickly resolved, and that we should prepare for higher interest rates.  SUMA’s assets increased by 7.3% to $413 million as savings similarly rose by 7% - mirroring deposit increases in credit unions and banks nationwide, as a result of increased individual savings related in part to issuance of government relief checks.  SUMA increased membership over 10% to 7,214.  We are also pleased to report that in 2021, SUMA FCU was able to donate over $300,000 to various charitable organizations. We are proud to have, once again, participated in the Federal Home Loan Bank of NY COVID-19 Small Business Recovery Grant Program to provide assistance to some of our non-profit organizations within our community.

In 2021, we expanded the means to membership by welcoming St. Michael the Archangel Ukrainian Catholic Church as an additional sponsor of SUMA FCU. Our heartfelt thanks to the Very Rev. Kiril Angelov, Pastor, for his assistance in making this happen and a sincere invitation to all parishioners to join in the benefits of our credit union family.

In April, the credit union established a new position, that of Executive Vice President of Governance, Planning and Development, and hired long-term board member Andrij Burchak for this position.  Mr. Burchak has brought fresh approaches from the private sector. The partnering of his experience and expertise with the talents and vision of our Vice President of Technology & Innovation, Yuriy Fizer, along with his able staff, is driving innovation throughout our operations. Despite the challenges of working through a global pandemic, they have managed to be very productive, implementing on-line new account applications, on-line loan applications, a weekly cybersecurity newsletter and cybersecurity info webpage, Zelle® a real-time person-to-person payment app, Autobooks® for easy invoicing and payments for small businesses, an upgraded member document availability on our mobile and desktop applications, automatic visibility of eligible shares for mobile deposit, principal only loan payments now enabled for online and mobile banking and creating financially sound efficiencies for our operations.  Our I.T. department, directed by Barbara Kuzemczak, completed major updates of hardware, software and systems over the year which are now providing faster and even safer transactions for our members and staff. She also remained ultra-diligent to protect the impenetrability of all our systems from any unwelcome attacks or malware.

Our loan department also saw some changes as Mark Pawliczko, a seasoned veteran with over 30 years of commercial lending banking experience, has taken over the reins as Loan Director, while long-time Loan Director, Jerry Hac, retired but continues in a part-time remote role as a consultant. In addition, two new, full time team members have been added to the loan department so that we are ready to expeditiously process loans and mortgages, which is the core of our credit union revenue.

As always, we express profound gratitude to our staff for their professionalism and dedication in service to our membership.  We also thank you, our members, for your continued trust and confidence as we work to provide the financial products and services that meet the needs of you and your families as well as support to our community.  We look forward to serving you and hope for a safe and successful year to come.

Roman G. Kozicky - President/CEO

Andrew Horbachevsky - Chairman of the Board of Directors

Bar chart showing SUMA FCU's growth in assets since inception

ЗВІТ КРЕДИТНОЇ КОМІСІЇ
Членами Кредитної Комісії у 2021 році були:
Голова – Мирон Дашко
Заст. голови – Ігор Шевчук
Секретар – Марко Павлічко
Член – Доктор Василь Коцур
Член – Хриситина Дідик-Скальська

Засідання Кредитної Комісії проводились щотижня і аплікації затвер-джувались або відхилялись на основі фінансової оцінки та кредитної історії кожного апліканта.

Робота членів Кредитної Комісії продовжує відображати помірко-ваний характер політики нашої Кредитівки та розуміння того, що саме це у довгостроковій перспективі і забезпечує стабільне зростання.

У 2021 році Кредитна Комісія схвалила 232 аплікацій на отримання кредиту на загальну суму $57,288,704.40, а саме:

Тип кредитної позики

Кількість

Сума

На автомобілі

65

$1,852.120.40

Довгострокові іпотечні кредити

116

$43,826,036.00

На бізнес

11

$8,053,500.00

На ремонт і вдосконалення будинку

11

$2,210,000.00

Під заставу звичайних заощаджень

25

$1,212,048.00

Під гарантію поручителя

4

$135,000.00

РАЗОМ

232

$57,288,704.40


Я дякую членам Кредитної Комісії, членам Ради Директорів, та пер-соналу Кредитної Спілки за їхню співпрацю та допомогу протягом року.

Мирон Дашко,
Голова Кредитної Комісії

REPORT OF THE CREDIT COMMITTEE
Members of the 2021 Credit Committee were:
Chairman – Myron Daszko
Vice Chairman – Ihor Shevchuk
Secretary – Mark Pawliczko
Member – Dr. Basil A. Kocur
Member – Kristine Didyk-Skalski

Meetings were held weekly and applications were reviewed, then approved or rejected based on the financial profile and credit history of the applicant. The Committee conducted its business in an objective atmosphere and all members took an active role in review of each application.

The Committee continued to reflect the conservative character of our Credit Union and understand the need to promote the potential of our members.

For the year 2021 the Credit Committee approved 232 loans for total of $57,288,704.40. The breakdown of loan approvals is as follows:

Type

No.

Amount

Auto

65

$1,852,120.40

Mortgage

116

$43,826,036.00

Member Business Loan

11

$8,053,500.00

Home Equity

11

$2,210,000.00

Pledge of Share

25

$1,212,048.00

Cosigner

4

$135.000.00

TOTAL

232

$57,288,704.40


I thank the members of the Credit Committee, the members of the Board of Directors and the Credit Union staff for their cooperation and help throughout the year.

Myron Daszko,
Chairman Credit Committee

ЗВІТ КОНТРОЛЬНОЇ КОМІСІЇ

Контрольна Комісія активно виконувала свої функції протягом звітного періоду, здійснюючи необ-хідні аудиторські завдання по пе-ревірці діяльності кредитної спілки та її філій. Співпрацюючи з внутрішнім аудитором, ми здійснили перегляд процедур та політики кредитної спілки, їх відповідність нормам Закону про Секретність Банківської Ін-формації (Bank Secrecy Act), а також перевірку процедур по боротьбі з відмиванням грошей.

Контрольна Комісія проводила спільні зустрічі з нашою сертифі-кованою бухгалтерсько-аудиторською (СРА) фірмою Clifton Larson Allen та федеральними аудиторами.

Згідно з нашими звітними документами, а також аудиторськими висновками Clifton Larson Allen та федеральних аудиторів, керівництво Федеральної Кредитової Кооперативи СУМА в Йонкерсі виконало свої зо-бов’язання у повній мірі та у відповідності з правилами та нормами, встановленими Національною Адміністрацією Кредитних Спілок (NCUA).

Висловлюємо нашу найщирішу подяку всьому персоналу нашої кредитівки за допомогу та безвідмовну співпрацю під час аудиторських перевірок.

Іван Оліярчик - голова

REPORT OF THE SUPERVISORY COMMITTEE

The Supervisory Committee was active during the reporting period and performing selected auditing procedures for the credit union and its branches.

Working with the internal auditor, we reviewed the policy and procedures of the credit union, compliance with Bank Secrecy Act and Anti-Money Laundering procedures.

The Supervisory Committee had meetings with our CPA audit firm, Clifton Larson Allen, and with the Federal examiners.

Based on our reviews, along with the audits of Clifton Larson Allen and the Federal examiners, the management of SUMA (Yonkers) Federal Credit Union has fulfilled its responsibilities properly and in accordance with the rules and regulations established by the National Credit Union Administration.

Our sincerest thanks to all personnel of our credit union for their help and complete cooperation connected with the audits.

John Olijarczyk - Chairman

 

Committee members:

John Olijarczyk – Chairman

Tymish Hаnkewycz – Member

Lesia Shchur – Secretary

Internal Auditor Stefan Peleschuk, CPA


STATEMENT OF INCOME & EXPENSES

As of December 31, 2021 and 2020

ПРОРАХУНОК ПРИБУТКІВ ТА ВИТРАТ

ЗА 2020 ТА 2019 РОКИ ПРИБУТКИ

2021

2020

INCOME

Відсотки від позичок

8,000,383

8,569,186

Interest on Loans

Відсотки від інвестицій

1,500,333

2,223,416

Interest on Investments

Інші прибутки

2,002,785

595,391

Other Income

РАЗОМ ПРИБУТКИ

11,503,501 11,387,993

TOTAL INCOME

ВИТРАТИ

2021

2020

EXPENSES

Платні працівників

2,236,435 2,099,511

Employee Compensation

Забезпечення працівників

819,394 783,215

Employee Benefits

Подорожі та конференції

13,543 10,373

Travel & Conferences

Вкладки до Асоціації

19,756 19,252

Association Dues

Кошти приміщення

493,593 549,794

Office Occupancy

Канцелярські витрати

1,338,672 1,163,669

Office Operations

Пожертви, громадські зв’язки і реклaма

303,245 268,170

Community, Promotional & Education

Обслуговання позичок

132,032 137,496

Loan Servicing

Професійні послуги

97,662 61,713

Professional Services

Страхування для членів

   -    
4,439

Members Insurance

Державний контроль

77,366 93,501

Fed Supervision & Exam.

Річні Загальні Збори

4,256 2,732

Annual Meeting

Інші витрати

15,263 371,684

Misc. Operating

Витрати перед Резервами на Позичкові Витрати

5,551,217 5,565,549

Expense before Provision for Loan Losses

Резерва на позичкові витрати

275,000 300,000

Provision for Loan

Losses

Дохід перед виплатою

дивідендів

5,677,284 5,522,444

Income before

Dividends

Виплачено дивідендів

3,228,459 4,368,645

Dividends Paid

Інші неопераційні приходи

23,503 4,886

Non Operating Income

ЧИСТИЙ ПРИБУТОК

2,472,328 1,158,685

NET INCOME

STATEMENT OF FINANCIAL CONDITION
As of December 31, 2021 and 2020

БАЛЯНС
На 31 грудня 2021 та 2020

АКТИВИ

2020

2019

ASSETS

Готівка і коротко термінові депозити

32,236,780 30,284,945

Cash and Cash Equivalents

Позички

220,243,281 217,635,922

Loans

Зарезервовані видатки на

страти для позичок

(2,786,135) (3,553,727)

Allowance for Loan Losses

Інвестиції

153,653,743 129,959,983

Investments

Земля і будинок

5,050,960 5,239,734

Land & Building

Бюрові устаткування

176,099 207,590

Other fixed assets

Заборговані відсотки

723,546 911,897

Accrued Interest on In-vestments and Loans

Страхівка NCUA

2,807,339 2,522,546

NCUA Insurance Deposit

Позбавленні активи

0 1,148,500

Foreclosed Assets

Інші активи

1,027,067 587,255

Other Assets

РАЗОМ АКТИВИ

413,132,680 384,944,645

TOTAL ASSETS

ПАСИВИ

2021

2020

LIABILITIES & EQUITY

Разом пасиви

167,360 (7,269)

Total Liabilities

Заощадження

93,070,690 81,775,466

Shares

Ескро заощадження

2,471,997 2,215,888

Share Escrow

Чекові рахунки

23,651,320 18,635,848

Share Drafts

Сертифікатні рахунки

124,479,359 123,853,215

Share Certificates

Індивід. пенсійні рахунки

35,793,583 33,632,812

IRA Shares

Мані Маркет рахунки

80,865,997 74,678,639

Money Market Shares

Статутні резерви

1,264,091 1,264,091

Regular Reserves

Нерозподілений прибуток

51,368,283 48,895,955

Undivided Earnings

РАЗОМ ПАСИВИ

413,132,680 384,944,645

TOTAL LIABILITIES & EQUITY

Members Deceased in 2020:
Nicholas Benyo Jr
Jim Demetropoulos
Seymour Dubbs
Konrad Kril
Steven Pushchak
John Shimko
Lawrence W Vandak

Members Deceased in 2021:
Franciszek Bochentyn
Mildred A Bock
Lidia Czernyk
Dennis M Deveau
Olga Donski
Walter Duda
Mykola J Duda
George Fedoriw
Dario Felicissimo Sr
Mary Ferenci
Peter Fernandes
Mary V Frycz
Stefania Gebuza
Szymon Gebuza
John M Hanrahan
Anatole Honczarenko
Leonard Maryanovyc Iankovskyi
Anne Kachaluba
Bohdan Kaczor
Lilia A. Kozicky
Andriy Kisil
Sotirios Kollias
Joseph A. Laski
Luis Lauda
Melania Makuch
Marnin Marcus
Russell Olijarczyk
Olga Pospolita
John Pupczyk
Halina Roszkowska
Lyuba Schiano
John Senko
Simon Simolacaj
Taras Slevinsky
Bogdan Splavnyk
Stefan Sywak
Andrew Tacyn
Walter Uzdejczyk
Carl W Wend
Andrew S Werchiwsky
Thomas F Williams
Wolodymyra Witiuk
Michael Zubaty

2022 HOLIDAY SCHEDULE

Saturday, January 1- New Year’s Day

Thursday, January 6 – Ukrainian Christmas Eve (125 Corporate Closes @3pm, Stamford and New Haven Branches Closed)

Friday, January 7 – Ukrainian Christmas (ALL Branches Closed)  

Monday, February 21 – Presidents Day

Friday, April 15 – Good Friday (Stamford Branch Only)

Friday, April 22 – Good Friday (ALL Branches Closed)

Saturday, May 28 – Memorial Day Weekend

Monday, May 30 – Memorial Day

Saturday, July 2 - Independence Day Weekend

Monday, July 4 – Independence Day (Observed)

Saturday, September 3 – Labor Day Weekend

Monday, September 5 – Labor Day

Monday, October 10 – Columbus Day

Friday, November 11 – Veterans Day

Thursday, November 24 – Thanksgiving Day

Saturday, December 24 – Christmas Eve

Monday, December 26 – Christmas Day (Observed)


  • Parishioners of St. Michael the Archangel in Yonkers, NY added to SUMA FCU charter for membership
  • On-line Account Applications
  • On-line Loan Applications
  • Cybersecurity Newletter & Webpage
  • Send and Receive Money Quickly with Zelle
  • Autobooks - Easy Invoicing and Payments for Small- and Micro-Businesses
  • Upgraded Document Availability via Online and Mobile
  • Eligible Shares Now Automatically Visible for Mobile Deposit
  • Principal Only Loan Payments Now Enabled for Online & Mobile Banking
(English)

SUMA Federal Credit Union held its 58th annual meeting on Saturday, April 9th, 2022 at the Ukrainian Youth Center, 301 Palisade Avenue in Yonkers, New York.  Roman G. Kozicky, President and CEO of the credit union, called the meeting to order at 10:20am and welcomed all members and guests present.  He then asked all assembled to stand, in a moment of silence, to honor all our members lost in 2021 as well as the fallen heroes who were bravely protecting the borders of Ukraine against the unprovoked Russian aggression. The Very Rev. Kiril Angelov, Chancellor of the Ukrainian Catholic Diocese of Stamford and Pastor of St. Michael the Archangel Ukrainian Catholic Church in Yonkers, offered an invocation and thanked the credit union for its financial support of the church as well as the Eparchy throughout the challenging year of 2021. 

Andrew Horbachevsky, Chairman of the SUMA FCU Board of Directors, provided a summary of the year’s activities and accomplishments.  In his comments, the Chairman underscored his appreciation to the management and staff of the credit union who effectively and safely kept all our branches open in order to meet our membership’s financial needs during the course of the COVID pandemic.  Despite the challenges of 2021, SUMA FCU was able to increase its assets by 7.3% to $413 million while achieving a net income of $2.5 million.  Mr. Horbachevsky thanked all involved in successfully implementing the expansion of SUMA FCU’s field of membership, which as of 2021, includes parishioners of St. Michael’s Ukrainian Catholic Church in Yonkers. He also welcomed new members of the SUMA team in 2021 - Mark Pawliczko as Loan Director and Andrij Burchak as Executive Vice President of Governance, Planning and Development.

Treasurer and COO, Ihor Makarenko, provided further 2021 financial details in his report to the membership which can be found on the SUMA FCU website - www.sumafcu.org. Mark Pawliczko, representing the Credit Committee, reported 232 loans were approved for a total of $57 million.

Greetings were read from His Grace, the Most Reverend Bishop Paul Patrick Chomnycky O.S.B.M.; Michael Sawkiw, Director of the Ukrainian National Informational Service (U.N.I.S.) in Washington, DC; and Michael Kapitula, President of the Ukrainian Youth Association (C.Y.M) in Yonkers, NY.  In-person greetings were presented by the presidents of the Organization for the Defense of Lemko Western Ukraine (O.O.L.), the Ukrainian Youth Center in Yonkers, NY and the Barvinok Children’s Cultural and Daycare Center.

The following directors were ending their terms this year:  Orest Kozicky, Ihor Makarenko, and Stephen Szulhan.  Similarly, members of the credit committee ending their terms were: Myron Daszko, Kristine Didyk-Skalski, and Mark Pawliczko.  The nominating committee, headed by Andrij Burchak, offered a proposition to re-elect the named individuals to an additional term and the members present unanimously voted in favor of the slate as presented.

In closing, President/CEO Roman Kozicky expressed his gratitude to the staff of SUMA FCU for their professionalism in service to the credit union’s membership.  He also thanked SUMA FCU’s members for their continued trust and confidence in the credit union as a financial partner.  Lastly, he wished a quick and successful end to the war in Ukraine and the safe return home of all the defenders as well as all the Ukrainian refugees.  The Very Rev. Kiril Angelov closed the annual meeting with a benediction and a prayer for Ukraine followed by everyone in attendance singing the Ukrainian national anthem.


(Ukrainian)

Федеральна кредитна спілка СУМА провела 58-річну зустріч у суботу, 9 квітня 2022 року в Українському молодіжному центрі Дім СУМ, 301 Palisade Avenue в Йонкерсі, Нью-Йорк. Роман Козіцький, президент та генеральний директор кредитної спілки, відкрив засідання о 10:20 і привітав усіх присутніх членів та гостей. Після, він попросив усіх присутніх встати, щоб вшанувати хвилиною мовчання всіх наших членів, загиблих у 2021 році, а також полеглих героїв, які мужньо захищали кордони України від російської агресії. Преосвященний Кирило Ангелов, канцлер Української католицької єпархії Стемфорд і пастор Української католицької церкви св. Михаїла Архангела в Йонкерсі, провів коротку молитву та подякував кредитній спілці за фінансову підтримку Церкви, а також єпархії в такий складний рік.

Голова ради директорів Кредитівки СУМА, Андрій Горбачевський підвів підсумок діяльності та досягнень року. У своєму коментарі, Голова підкреслив свою вдячність керівництву та персоналу кредитної спілки, які ефективно та безпечно підтримували роботу всіх наших відділень щоб задовольнити фінансові потреби нашого членства під час пандемії COVID 19. Незважаючи на виклики 2021 року, Кредитівка змогла збільшити свої активи на 7,3% до 413 мільйонів доларів, досягнувши чистого доходу в 2,5 мільйона доларів. Пан Горбачевський подякував усім, хто причетний до успішної реалізації розширення поля членства СУМА FCU, до якого з 2021 року входять парафіяни Української Католицької Церкви Святого Михайла в Йонкерсі. Він також привітав нових членів команди Кредитівки у 2021 році – Марка Павлічка як кредитного директора та Андрія Бурчака як виконавчого віце-президента з управління, планування та розвитку.

Скарбник і головний виконавчий директор Ігор Макаренко надав додаткові фінансові відомості за 2021 рік у своєму звіті для членів, який можна знайти на веб-сайті – www.sumafcu.org. Марко Павлічко, представник Кредитного комітету, повідомив що було затверджено 232 позики на загальну суму 57 мільйонів доларів.

Зачитали привітання від Преосвященного Владики Павла-Патрика Хомницького O.S.B.M.; Михайла Савків, директор Української Національної Інформаційної Служби (U.N.I.S.) у Вашингтоні; та Михайла Капітули, президента Спілки Української Молоді (C.Y.M.) в Йонкерсі. Особисті вітання передали президенти Організації Оборони Лемківщини (О.О.Л.), Центру Дім СУМ в Йонкерсі, та дитячого культурно-денкового центру «Барвінок».

Цього року завершувались повноваження таких директорів: Орест Козицький, Ігор Макаренко та Стефан Шульган. Так само, членами кредитного комітету які закінчили свої повноваження були: Мирон Дашко, Христина Дідик-Скальська та Марко Павлічко. Номінаційний комітет, на чолі з Андрієм Бурчаком, запропонував переобрати названих осіб на додатковий термін, і присутні одноголосно проголосували за представлений список.

На завершення Президент/Генеральний директор Роман Козіцький висловив подяку співробітникам за професіоналізм у служінні членству кредитної спілки. Він також подякував членам Кредитівки СУМА за їхню довіру до кредитної спілки як фінансового партнера. Насамкінець побажав швидкого та успішного завершення війни в Україні та безпечного повернення додому всіх захисників, а також усіх українських біженців. Преосвященний отець Кирило Ангелов завершив річну зустріч благословенням та молитвою за Україну, а потім усі присутні заспівали гімн України.

Group photo of SUMA FCU Annual Meeting President/CEO of SUMA FCU at Annual Meeting
Photo of Annual Meeting from podium Photos of SUMA FCU Staff and Priest at Annual Meeting
Photos of SUMA FCU Staff and Board at Annual Meeting Photos of SUMA FCU Staff, Board and Priest at Annual Meeting
Photos of SUMA FCU Board and Guests at Annual Meeting Photo of SUMA FCU Board at Annual Meeting

Facebook logo b&W Instagram logo b&wTwitter logo b&wLinkedIn logo b&w

SUMA advertisement 2021. Focus: SUMA mission SUMA advertisement 2021. Focus: Loan opportunities
SUMA advertisement 2021. Focus: St. Michael's church in Yonkers can be members now SUMA advertisement 2021. Focus: mortgages near and far
SUMA advertisement 2021. Focus: Autobooks app SUMA advertisement 2021. Focus: We Support Ukraine lawn signs and donations